Adatkezelési tájékoztató

A www.natureka.hu weboldal látogatói számára

  1. A tájékoztató célja és hatálya

Karácsony Réka (a továbbiakban: Adatkezelő) a www.natureka.hu weboldalon (a továbbiakban: Weboldal) natúrkozmetikum workshopokról, gyógynövények és illóolajok felhasználási lehetőségeiről blogot vezet, valamint Young Living termékekkel kapcsolatos tájékoztatás céljából weboldalt üzemeltet, amelynek során a Weboldalra látogatók és a Kapcsolat menüpont alatti levélküldők (a továbbiakban: Felhasználó) adatait kezeli.

Jelen Adatkezelési Tájékoztató (a továbbiakban: „Tájékoztató”) célja, hogy meghatározza az Adatkezelő által vezetett nyilvántartások/adatbázisok felhasználásának törvényes rendjét, valamint biztosítsa az adatvédelem alkotmányos elveinek, az információs önrendelkezési jognak és adatbiztonság követelményeinek érvényesülését, valamint, hogy a törvényi szabályozás keretei között személyes adataival mindenki maga rendelkezzen, azok kezelésének körülményeit megismerhesse, illetve megakadályozza a jogosulatlan hozzáférést, az adatok megváltoztatását és jogosulatlan nyilvánosságra hozatalát.

Szolgáltató tiszteletben tartja Weboldala látogatóinak személyhez fűződő jogait; a rögzített személyes adatokat bizalmasan, az adatvédelmi jogszabályokkal és nemzetközi ajánlásokkal összhangban, a jelen adatkezelési nyilatkozatnak megfelelően kezeli.

Felhasználó a Weboldal használatával elfogadja az alábbiakat, és hozzájárul az alábbiakban meghatározott adatkezelésekhez.

  1. Irányadó szabályok

Az adatokat a törvényi előírásoknak megfelelően, bizalmasan kezeljük, csak annak érdekében használjuk fel, hogy a lehető legjobb kiszolgálást kaphassák ügyfeleink.

  • Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendelete (2016. április 27.) a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet; a továbbiakban: „GDPR”)
  • évi CXII. törvény az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról (a továbbiakban: „Infotv.”)
  1. Az adatkezelő

Karácsony Réka      

(továbbiakban : Adatkezelő)

Lakcím: 2120 Dunakeszi, Huszka Jenő u. 14/1,     

Telefonszám: +36 30 55 66 170       

E-mail cím: info@natureka.hu     

Weboldal: www. natureka.hu

(továbbiakban: Weboldal)

  1. Adatkezelési tevékenységek

Az adatkezelés jogalapja

A személyes adatok kezelése az érintett Felhasználó előzetes tájékoztatásával – jelen szabályzat elfogadása – és önkéntes hozzájárulásával történik.

A Weboldal használatával a Felhasználó elfogadja a jelen szabályzatot és hozzájárul adatainak a Szabályzat szerinti kezeléséhez, tárolásához.

A) Adatkezelési tevékenység

A honlap működtetése során a személyes adatok gyűjtése, rögzítése és tárolása az alábbi módon és célokból történik :

Sütik

A sütik (cookies) olyan kisméretű adatfájlok, amelyek a honlap használatával kerülnek a látogató számítógépére. Ezeket az internetes böngésző mentheti és tárolhatja. A leggyakrabban használt internetes böngészők többsége alapbeállításként elfogadja és engedélyezi a sütik letöltését és használatát, de a böngésző beállításainak módosításával ezeket vissza lehet utasítani vagy le lehet tiltani. Emellett, a már a számítógépen lévő eltárolt sütik is törölhetők. Ezekről az egyes böngészők „súgó” menüpontja is tájékoztatást nyújt.          

A honlap csak olyan sütiket használ, melyek a honlap helyes működéséhez nélkülözhetetlenek („szükséges sütik”). Ezek teszik lehetővé az alaptevékenységek elvégzését: munkamenet követés, termék táblázat használata, bevásárló lista beküldés, stb. Ezekről honlapunk az első látogatás megkezdésekor rövid tájékoztatást ad. A sütik elfogadása nem kötelező, de a sütik engedélyezése hiányában a honlap esetleg nem az elvárt módon működhet.

Nem alkalmazunk a honlapon olyan sütiket, amelyek segítségével harmadik személy a felhasználó hozzájárulása nélkül adatot gyűjthetne.

Kapcsolat

A Kapcsolat menüpontban a név és e-mailcím megküldésével további tájékoztatás kérhető a weboldalon található információkkal kapcsolatban, valamint a felhasználók jelezhetik érdeklődési igényüket az egyes workshopok iránt.           

Az adatkezelés jogalapja: a kapcsolati űrlap mezőinek kitöltésével az érintett önkéntes hozzájárulása           

Kezelt személyes adat: név, e-mailcím     

Az adatkezelés időtartama: az érintett kérésére való törléséig

Felhasználói panaszok kezelése

Lehetőség van szóban, elektronikus eszközzel vagy írásban panaszt benyújtani Adatkezelő felé a honlap működésével kapcsolatosan.           

Az adatkezelés jogalapja: érintett önkéntes hozzájárulása.         

Kezelt személyes adat: név, e-mailcím, a panasszal kapcsolatos adatok

Az adatkezelés időtartama: a panasz rendezéséig

Adattovábbítás  

A honlapunk használata során megadott személyes adatokat kizárólag a jelen tájékoztatóban meghatározott célok érdekében kezeljük, és harmadik személynek nem továbbítjuk.C) Külső hivatkozások, linkek

A Weboldal tartalmazhat olyan harmadik fél weboldalára mutató hivatkozásokat, linkeket, amelyekre nem vonatkozik jelen Szabályzat. Ezek az oldalak nem állnak az Adatkezelő tulajdonában és azokat nem üzemelteti, így ezeknek az adatkezeléséért Adatkezelő nem vállal semmilyen felelősséget. A Felhasználó felelőssége, hogy ezen oldalak vonatkozó szabályzatait elolvassa, értelmezze és elfogadja.

  1. Az Adatfeldolgozók adatai (továbbiakban: „Adatfeldolgozó”)

Tárhelyszolgáltató (továbbiakban: „Tárhelyszolgáltató”)

Cég neve:                       Tárhelypark Kft.

Székhelye:                     1122 Budapest Gaál József út 24.

Adószáma:                     23289903-2-43

Cégjegyzék száma:      01-09-322570

Email címe:                    info@tarhelypark.hu

  1. A Felhasználó jogainak érvényesítése

Az Adatkezelő, valamint az Adatfeldolgozó által kezelt, illetve feldolgozott személyes adatokról, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról a felhasználó tájékoztatást kérhet. A tájékoztatást a lehető legrövidebb idő alatt, legfeljebb 30 napon belül megtesszük. Kérheti továbbá személyes adatai helyesbítését, törlését, az Adatkezelő címére küldött levélben vagy e-mailben.

A Felhasználónak bármikor és korlátlanul jogában áll kérni személyes adatnak minősülő adatainak módosítását, helyesbítését vagy törlését. A Felhasználó az adatkezelés megszüntetésére irányuló kérelmét a kérelem benyújtásától számított lehető legrövidebb időn, de legfeljebb 15 napon belül feldolgozza, melyről a Felhasználót írásban értesíti. Az erre irányuló kérelem alapján a személyes adatok kezelésének megszüntetését, az adatok törlését – a jogszabály által meghatározott kötelező adatkezeléseken túlmenően – minden esetben végrehajtja.

A személyes adatokkal kapcsolatos panasszal vagy jogorvoslatért az illetékes bírósághoz, vagy az alábbi szervezethez fordulhat:

 Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság        

H-1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C.    

Tel: +36-1-391-1400 

Fax: +36-1-391-1410

ugyfelszolgalat@naih.hu

www.naih.hu

  1. A szabályzat módosítása

Adatkezelőnek jogában áll jelen Szabályzatot bármikor, egyoldalúan módosítani, annak érdekében az megfeleljen mind az Adatkezelő célkitűzéseinek, az Adatkezelő által nyújtott szolgáltatások, termékek specialitásainak, valamint a hatályos adatvédelmi jogszabályoknak. A Weboldalon keresztül mindig a hatályos szabályzatot érheti el a Felhasználó. A Felhasználó kötelezettsége, hogy időről-időre olvassa át a jelen Szabályzatot annak érdekében, hogy személyes adatainak kezelésével kapcsolatosan minden információnak a birtokában legyen.

  1. Hatósági együttműködés

(1) Az Adatkezelő, amennyiben hivatalos megkeresést kap az arra jogosult hatóságoktól, úgy kötelező jelleggel átadja a meghatározott személyes adatokat.

(2) Az Adatkezelő kizárólag olyan adatokat ad át az (1) pont szerinti esetekben, amelyek feltétlenül szükségesek a megkereső hatóság által megjelölt cél eléréséhez.

Dunakeszi, 2019. május. 07.