ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

(ÁSZF)

 

 1. A weboldal üzemeltetőjének (a továbbiakban Szolgáltató) adatai:

 

Vállalkozó neve:                   Karácsony Réka egyéni vállalkozó

Székhely:                               2120 Dunakeszi, Huszka Jenő u. 14. fszt. 1.

Nyilvántartási szám:                         54170052

Adószám:                               55481977-1-33

Telefonszám:                         0630/5566-170

E-mail cím:                             info@natureka.hu

 

 1. A Szolgáltató weboldalainak címe:

 

www.natureka.hu

 

 1. Fontosabb fogalom meghatározások:

 

 • vollevők között kötött szerződés: olyan fogyasztói szerződés, amelyet a szerződés szerinti termék, vagy szolgáltatás nyújtására szervezett távértékesítési rendszer keretében a felek egyidejű fizikai jelenléte nélkül úgy kötnek meg, hogy a szerződés megkötése érdekében a szerződő felek kizárólag távollévők közötti kommunikációt lehetővé tévő eszközt alkalmaznak.

 

 • Szolgáltató: az információs társadalommal összefüggő szolgáltatást nyújtó természetes, illetve jogi személy vagy jogi személyiség nélküli szervezet.

 

 • Fogyasztó: az önálló foglalkozásán és gazdasági tevékenységén kívül eső célok érdekében eljáró természetes szemé

 

 • Szolgáltatás nyújtására irányuló szerződés: az adásvételi szerződéstől eltérő bármely olyan szerződés, amelynek értelmében a vállalkozás a fogyasztó részére szolgáltatást nyújt vagy szolgáltatás nyújtását vállalja, a fogyasztó pedig megfizeti, vagy vállalja, hogy megfizeti a szolgáltatás ellenértéké

 

 • Résztvevő: a Szolgáltató szolgáltatásait igénybe vevő személy, aki részt kíván venni a Szolgáltató által szervezett workshop-on.

 

 1. Az Általános Szerződési Feltételek elérhetősége:

 

A Szolgáltató a hatályos Általános Szerződési Feltételeit internetes weboldalán teszi közzé.

 

 1. Az Általános Szerződési Feltételek tartalma:

 

Jelen Általános Szerződési Feltételek a Szolgáltató által nyújtott szolgáltatásokat igénybe vevő Résztvevő jogait és kötelezettségeit, a szerződő felek közötti megállapodás feltételeit tartalmazza. Az Általános Szerződési Feltételek érvényesek a www.natureka.hu weboldalon történő megrendelés, workshop-ra való jelentkezés és azon való megjelenés esetén. Ezen feltételek az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény 5. §. (1) bekezdése szerinti általános szerződési feltételeknek minősülnek, továbbá a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. (II. 26.) Kormányrendelet rendelkezéseinek megfelelő tájékoztatást, szabályozást tartalmaznak.

 

Jelen Általános Szerződési Feltételek minden olyan szolgáltatás igénybevételére kiterjed, melyet a Résztvevő a Szolgáltató internetes oldaláról történő megrendeléssel (jelentkezéssel) kezdeményez. A Résztvevő, ha a weboldal szolgáltatásait igénybe kívánja venni, köteles elfogadni a jelen Általános Szerződési Feltételek rendelkezéseit, amit az űrlapon található jelölő négyzet kiválasztásával tehet meg. Az Általános Szerződési Feltételek rendelkezéseinek elfogadása esetén a jelen Általános Szerződési Feltételek szerinti szerződés jön létre a Szolgáltató és a Résztvevő között.

 

 1. Az Általános Szerződési Feltételek hatálya:

 

Jelen Általános Szerződési Feltételek 2019. Január 8. napján lép hatályba, ez megegyezik az Általános Szerződési Feltételek weboldalon való közzétételének napjával. Az Általános Szerződési Feltételek rendelkezései a hatálybalépés napjától valamennyi Résztvevőre és megrendelésre hatályosak.

 

A Résztvevő a workshop-ra való jelentkezés elküldése előtt nyilatkozik arról, hogy a mindenkor hatályos Általános Szerződési Feltételek rendelkezéseit ismeri, az abban foglaltakat elolvasta és megértette, tudomásul vette és kifejezetten elfogadja. A Résztvevő a jelentkezés elküldésével elismeri, hogy a mindenkor hatályos Általános Szerződési Feltételek a felek közötti szerződés elválaszthatatlan részét képezi.

 

A Szolgáltató fenntartja a jogot jelen Általános Szerződési Feltételek rendelkezéseinek módosítására. Módosítás esetén a jelentkezés elküldésének időpontjában érvényben és hatályban lévő Általános Szerződési Feltételek kerülnek alkalmazásra.

 

Az Általános Szerződési Feltételek a Szolgáltató által nyújtott, az alábbiakban megnevezett szolgáltatásokra terjednek ki: natúrkozmetikai és cukrászati workshop-on, csoportos tanfolyamokon, egyéni oktatáson, vagy egyéni konzultáción való részvétel. A Szolgáltató által nyújtott szolgáltatások igénybevételére az a személy jogosult, aki előzetesen jelentkezett a Szolgáltató weboldalán bemutatott eseményre, vagy egyéni alkalomra, a jelentkezés elfogadását a Szolgáltató visszaigazolta, a részvételi díjat megfizette Szolgáltató részére és jelen Általános Szerződési Feltételek rendelkezéseit, valamint az Adatkezelési Tájékoztatóban foglaltakat elfogadta.

Az Általános Szerződési Feltételek a fentiekben nevesített szolgáltatások vonatkozásában az ezen szolgáltatások igénybevétele során a szerződő felek között keletkező jogokat és kötelezettségeket szabályozza.

 

 1. A szerződés létrejötte, a szerződés megszüntetése:

 

A Résztvevő valamint a Szolgáltató közötti jogviszony a jelen Általános Szerződési Feltételek elfogadásával jön létre, mely meghatározza mindkét fél jogait és kötelezettségeit.

A szerződés elektronikus úton jön létre, azzal, hogy Résztvevő a foglalkozásra jelentkezik, a jelentkezést elküldi, és azt a Szolgáltató visszaigazolja (kifejezetten elfogadja a Résztvevő ajánlatát) a Résztvevő által megadott elektronikus levelezési címére, az adatvédelmi rendelkezések betartása mellett. A Szolgáltatónak jogában áll az igazolás visszaküldését követően is a szerződéstől elállni, annak teljesítésére tőle már el nem várható okok miatt (pl.: az adott szolgáltatást már nem nyújtja, vis maior, stb.). Elállás esetén a Szolgáltató köteles elszámolni a Résztvevővel, amennyiben pénzmozgás történt.

Az elektronikus úton kötött szerződés írásban megkötött szerződésnek minősül.

 

A Szolgáltató által nyújtott szolgáltatások a www.natureka.hu weboldalon kerülnek bemutatásra, itt részletes leírás található a foglalkozás, egyéni oktatás, vagy konzultáció tartalmáról, az egyes csoportokról, a lehetséges időpontokról. Az esetleges elírásokért, téves adatokért a Szolgáltató felelősséget nem vállal.

 

Workshop-ra jelentkezés:

A Résztvevő kiválasztja a számára megfelelő workshop-ot és a „Jelentkezés” gombra kattint. Ezt követően személyes adatai megadására kerül sor egy erre szolgáló űrlap segítségével. A foglalkozásokra a Résztvevő a honlapon lévő adatlap kitöltésével és elküldésével regisztrálhat. A regisztráció alkalmával a Résztvevő nyilatkozik jelen Általános Szerződési Feltételek, valamint az Adatkezelési Tájékoztatóban foglaltak elfogadásáról.

Az adatok megadását követően a jelentkezés elküldésre kerül.

 

Egyéni oktatásra, vagy csoportos egyedi képzésre való jelentkezés:

Egyedi tematika igénylése esetén a Résztvevő felveszi a kapcsolatot a Szolgáltatóval elektronikus üzenetben az info@natureka.hu címen. A tematikával, helyszínnel, időponttal és az egyéni árazással kapcsolatos részletek elektronikus üzenetben kerülnek egyeztetésre. Amennyiben a Résztvevő és a Szolgáltató egyeztette a tanfolyam részleteit és azok mindkét fél által elfogadásra kerültek, valamint a Résztvevő a jelen Általános Szerződési Feltételek és az Adatkezelési Tájékoztató rendelkezéseit is elfogadta, létrejön a szerződés a felek között.

 

A honlapon közölt információk nem minősülnek a Szolgáltató részéről szerződés megkötésére vonatkozó ajánlatnak. A jelen Általános Szerződési Feltételek hatálya alá tartozó megrendelések esetén a Résztvevő minősül ajánlattevőnek, és a szerződés a Résztvevő által a honlapon keresztül tett ajánlatnak a Szolgáltató által történő elfogadásával jön létre a jelen Általános Szerződési Feltételek rendelkezései szerint.

 

A Résztvevő a jelentkezés elküldésével kifejezetten tudomásul veszi, hogy ajánlatát megtettnek kell tekinteni, és nyilatkozata – a Szolgáltató jelen Általános Szerződési Feltételek szerinti visszaigazolása esetén – fizetési kötelezettséget vonhat maga után.

 

A jelentkezés Szolgáltatóhoz történő beérkezését követően Szolgáltató egy elektronikus üzenettel visszaigazolja a jelentkezést és tájékoztatja a Résztvevőt a részvételi díj megfizetésével kapcsolatos információkról és elküldi a vonatkozó díjbekérőt. A weboldalon történő elektronikus megrendelés feladásával, és a visszaigazolás megküldésével létrejön a szerződés a Résztvevő és a Szolgáltató között, amikor a Szolgáltató kinyilvánítja, hogy elfogadja a Résztvevő jelentkezését.

(Ha a megrendelés megérkezését visszaigazoló e-mail a Résztvevőhöz 48 órán belül nem érkezik meg, akkor a Résztvevő mentesül az ajánlati kötöttség alól, nem köteles a megrendelt szolgáltatást igénybe venni.)

 

A Résztvevő elfogadja, hogy az ily módon kötött szerződés írásban megkötöttnek minősül, és arra Magyarország joga irányadó. A szerződésre a jelen Általános Szerződési Feltételek rendelkezései vonatkoznak.

A szerződés magyar nyelven jön létre, a weboldal elektronikus formában tárolja a jelentkezéseket, a szerződés egyéb módon nem kerül iktatásra.

 

Résztvevő a jelentkezés során köteles a saját, valós adatait megadni. A regisztráció során megadott valótlan, vagy más személyhez köthető adatok esetén a létrejövő elektronikus szerződés semmis. Szolgáltató kizárja felelősségét, amennyiben Résztvevő más nevében, más személy adataival veszi igénybe szolgáltatásait.

A Szolgáltatót a Résztvevő által tévesen, hiányosan vagy pontatlanul megadott adatokra visszavezethető problémáért, semminemű felelősség nem terheli, tekintettel arra, hogy a Szolgáltató a Résztvevő számára a jelentkezés során az adatok leellenőrzésére minden esetben lehetőséget biztosít, a jelentkezési űrlap a Résztvevő ellenőrzése, jóváhagyása nélkül technikailag sem küldhető el a Szolgáltató részére.

 

 1. Részvételi díj:

 

A szolgáltatások igénybevételéért a Résztvevő díj fizetésére köteles. A részvételi díj a weboldalon kerül feltüntetésre, vagy egyedi egyeztetés során kerül kialakításra. A weboldalon feltüntetett és a Szolgáltató által közölt részvételi díjak érvényes fogyasztói árak, melyek pénzneme magyar Forint és tartalmazzák az Áfa-t, vagyis az Általános Forgalmi Adót.

 

A Szolgáltató fenntartja a weboldalon feltüntetett díjak változtatásának jogát. Az árváltozás a weboldalon való megjelenéssel lép hatályba. A Szolgáltató garantálja, hogy a Felek közötti ajánlati kötöttség és annak Szolgáltató részéről történő elfogadását követően esetlegesen felmerülő árváltozás, elküldött jelentkezés esetében a részvételi díj összegét nem befolyásolja.

 

A Szolgáltató által küldött visszaigazolást követően tehát a részvételi díj fizetendő végösszege nem változik. Előfordulhat azonban, hogy valamilyen technikai hiba vagy elírás következtében a piaci ártól jelentősen eltérő, téves díj jelenik meg a weboldalon, vagy a Szolgáltató ajánlatában. Ilyen esetben a Szolgáltató a rendelt szolgáltatás biztosítása előtt elektronikus üzenetben megkeresi a Résztvevőt egyeztetés céljából. Az ilyen megrendeléseket a Szolgáltató nem tekinti érvényesnek, és az ebből eredő károkért a Szolgáltató nem vállal felelősséget. Szolgáltató mindent megtesz annak érdekében, hogy a részvételi díjakat pontosan tüntesse fel weboldalán és adja meg ajánlatában. Amennyiben minden gondossága ellenére hibás ár került feltüntetésre, a Szolgáltató nem kötelezhető arra, hogy a szolgáltatást a hibás áron biztosítsa.

 

A Résztvevő elfogadja, hogy a részvételi díj összegéről kiállított számlát kizárólag elektronikus úton kapja meg az általa megadott e-mail címre. A Résztvevőnek gondoskodnia kell arról, hogy az elektronikus úton történő számla kézbesíthető legyen és a technikai beállítások (pl. tűzfalak) ezt ne akadályozzák. E-mail cím változása esetén a Résztvevő köteles a Szolgáltatót elektronikus levélben értesíteni.

 

 1. Fizetési és lemondási feltételek:

 

A részvételi díjat a Résztvevő átutalással (előre utalással) fizeti meg Szolgáltató részére, a jelentkezés elküldésétől számított 5 napon belül, de legkésőbb a tanfolyam dátumáig. A tanfolyamon való részvétel feltétele a részvételi díj Szolgáltató bankszámlájára történő beérkezése.

 

Előre utalással történő fizetés: a Résztvevő a Szolgáltató bankszámlájára utalja a részvételi díj összegét. Az összeg Szolgáltató bankszámlájára történő megérkezését követően válik jogosulttá a Résztvevő a foglalkozáson való részvételre.

 

A Szolgáltató jogszabályi kötelezettségének eleget téve felhívja a Résztvevő figyelmét, hogy a szerződési nyilatkozat megtétele (a tanfolyamra való jelentkezés elküldése) a Szolgáltató javára teljesítendő fizetési kötelezettséget von maga után.

 

Résztvevő jogosult a tanfolyamon való részvételét lemondani a Szolgáltatóhoz intézett egyoldalú jognyilatkozatával, indokolási kötelezettség nélkül.

 • Ha a lemondásra több, mint 2 héttel a tanfolyam dátumát megelőzően kerül sor, úgy Szolgáltató a részvételi díj 50 %-át visszautalja a Résztvevő bankszámlájá
 • Ha a lemondásra kevesebb, mint 2 héttel a tanfolyam dátumát megelőzően kerül sor, úgy Szolgáltató nem téríti vissza a részvételi díj összegét, azonban a tanfolyamon való részvételi lehetőség átruházására van mó

 

Amennyiben a Szolgáltató úgy ítéli meg, hogy a csoport tagjai számára nem hasznos egy adott tag jelenléte – annak viselkedése, megnyilvánulásai miatt – a tanfolyamon, úgy lehetősége van őt távozásra kérni. Ebben az esetben a Szolgáltató nem köteles visszatéríteni a részvételi díj összegét.

 

Amennyiben a Résztvevő a foglalkozáson nem jelenik meg, az alkalom számára megtartottnak minősül, a befizetett pénzösszeg nem használható fel másra, és nem jár vissza.

 

Ha a Szolgáltató a saját hibájából, vagy önhibáján kívül, akár a szolgáltatás egészével, akár az egyes tanfolyamok teljesítésével késedelembe esik, az előre egyeztetett időpontban nem jelenik meg, nem áll rendelkezésre, a tanfolyam az ő hibájából nem kezdhető meg, vagy elmarad, akkor köteles az elmaradást pótolni és egy új időpontban megtartani az elmaradt tanfolyamot.

 

Az adott tanfolyam (workshop) megtartására kizárólag abban az esetben kerül sor, ha legalább 4 fő Résztvevő részvétele biztosított.

 

 1. Teljesítési idő, a szolgáltatás igénybevétele:

 

A teljesítés időpontja az adott tanfolyam megtartásának időpontja.

Résztvevő tudomásul veszi, hogy Szolgáltató arra vállal kötelezettséget, hogy a vállalt szolgáltatást a Résztvevő érdekeit szem előtt tartva nyújtja, eredmény megvalósítására – a szerződés kifejezett rendelkezése hiányában – nem vállal kötelezettséget.

 

A Résztvevő a szolgáltatás igénybevételekor tiszteletben tartja az erre vonatkozó jogszabályokat és a Szolgáltató működési rendjét.

A Résztvevő köteles a részére nyújtott szolgáltatást személyesen végző szakemberrel együttműködni és tiszteletben tartani más Résztvevők, valamint a Szolgáltató jogait.

A jelen pontban foglalt kötelezettségek megszegése esetén a Résztvevő köteles a Szolgáltató ebből eredő kára, valamint a felmerült, indokolt és igazolt költségei megfizetésére.

 

Szolgáltató fenntartja a jogot a tanfolyammal (workshop-pal) kapcsolatos feltételek megváltoztatására, melyről természetesen értesíti a Résztvevőket.

 

A szappankészítő modulokra kizárólag 18 éven felüliek jelentkezhetnek.

 

 1. Adatvédelem:

 

A Szolgáltató kizárólag a hatályos jogszabályok rendelkezéseivel összhangban, az adatkezelési és adatvédelmi rendelkezések előírásait szigorúan betartva végzi a személyes adatok kezelését, figyelembe véve a jogszerűség, tisztességes eljárás és átláthatóság, a célhoz kötöttség, adattakarékosság, pontosság, korlátozott tárolhatóság alapelveit.

A Szolgáltató megtesz minden olyan technikai és szervezési intézkedést, hogy partnerei személyes adatait biztonságos, az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679. rendelete által előírt módon kezelje.

A személyes adatok kezelésével kapcsolatos Adatkezelési Tájékoztató szintén a Szolgáltató weboldalán és székhelyén érhető el.

 

 1. A Szolgáltató tevékenységével kapcsolatos panaszkezelés:

 

Amennyiben a Résztvevő a Szolgáltató által nyújtott szolgáltatással kapcsolatban nem elégedett, és panasszal szeretne élni a Szolgáltató felé, azt postai úton (Karácsony Réka egyéni vállalkozó 2120 Dunakeszi, Huszka Jenő u. 14. fszt. 1.), vagy elektronikus levélben (info@natureka.hu) teheti meg.

 

A Szolgáltató minden panaszt kivizsgál. A szóbeli panaszt a Szolgáltató köteles azonnal megvizsgálni, és szükség szerint orvosolni. Ha a Résztvevő a panasz kezelésével nem ért egyet, vagy a panasz azonnali kivizsgálása nem lehetséges, a Szolgáltató a panaszról és az azzal kapcsolatos álláspontjáról haladéktalanul köteles jegyzőkönyvet felvenni, és annak egy másolati példányát személyesen közölt szóbeli panasz esetén helyben a Résztvevőnek átadni.

 

Telefonon vagy egyéb elektronikus hírközlési szolgáltatás felhasználásával közölt szóbeli panasz esetén a Résztvevőnek legkésőbb 30 napon belül – az írásbeli panaszra adott válaszra vonatkozó előírásoknak megfelelően – az érdemi válasszal egyidejűleg megküldeni.

 

Az írásbeli panaszt a Szolgáltató – ha az Európai Unió közvetlenül alkalmazandó jogi aktusa eltérően nem rendelkezik – a beérkezését követően harminc napon belül köteles írásban, érdemben megválaszolni és intézkedni annak közlése iránt. Ennél rövidebb határidőt jogszabály, hosszabb határidőt törvény állapíthat meg. A panaszt elutasító álláspontját a Szolgáltató indokolni köteles. A telefonon vagy elektronikus hírközlési szolgáltatás felhasználásával közölt szóbeli panaszt a Szolgáltató köteles egyedi azonosítószámmal ellátni.

 

A panaszról felvett jegyzőkönyvnek tartalmaznia kell az alábbiakat:

 

 • a Résztvevő neve, lakcíme,
 • a panasz előterjesztésének helye, ideje, módja,
 • a Résztvevő panaszának részletes leírása, a Résztvevő által bemutatott iratok, dokumentumok és egyéb bizonyítékok jegyzéke,
 • a Szolgáltató nyilatkozata a Résztvevő panaszával kapcsolatos álláspontjáról, amennyiben a panasz azonnali kivizsgálása lehetséges,
 • a jegyzőkönyvet felvevő személy és – telefonon vagy egyéb elektronikus hírközlési szolgáltatás felhasználásával közölt szóbeli panasz kivételével – a Résztvevő aláírása,
 • a jegyzőkönyv felvételének helye, ideje,
 • telefonon vagy egyéb elektronikus hírközlési szolgáltatás felhasználásával közölt szóbeli panasz esetén a panasz egyedi azonosítószáma.

 

A Szolgáltató a panaszról felvett jegyzőkönyvet és a válasz másolati példányát öt évig köteles megőrizni, és azt az ellenőrző hatóságoknak kérésükre bemutatni.

 

A panasz elutasítása esetén a Szolgáltató köteles a Résztvevőt írásban tájékoztatni arról, hogy panaszával – annak jellege szerint – mely Hatóság vagy Békéltető Testület eljárását kezdeményezheti. A tájékoztatásnak tartalmaznia kell továbbá az illetékes Hatóság, illetve a Résztvevő lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti Békéltető Testület székhelyét, telefonos és internetes elérhetőségét, valamint levelezési címét. A tájékoztatásnak arra is ki kell terjednie, hogy a Szolgáltató a fogyasztói jogvita rendezése érdekében igénybe veszi-e a Békéltető Testületi eljárást.

 

 1. Békéltető Testület, Fogyasztóvédelem:

 

A Szolgáltató ezúton tájékoztatja a Résztvevőket, hogy amennyiben a Résztvevő nem ért egyet a Szolgáltató válaszával, melyet panaszára adott, az alábbi hatóságokhoz fordulhat:

 

Békéltető Testületi eljárás kezdeményezéséhez a Résztvevő lakóhelye szerinti illetőségű Békéltető Testülethez, vagy a Szolgáltató székhelye szerinti Békéltető Testülethez fordulhat a Résztvevő:

 

Pest Megyei Békéltető Testület:

Címe:                          1119 Budapest, Etele út 59-61. II. em. 240.

Levelezési címe:         1364 Budapest, Pf.: 81

Telefonszáma:           06-1-269-0703

Fax száma:                  06-1-269-0703

E-mail cím:                 pmbekelteto@pmkik.hu

 

A Békéltető Testület olyan független testület, mely a megyei kereskedelmi és iparkamarák, illetve a Fővárosi Kereskedelmi és Iparkamara mellett működik. Létrehozásuk célja az volt, hogy megkíséreljék a Résztvevő és a Szolgáltató között fennálló vitás kérdéseket bíróságon kívül megoldani, elsősorban egyezséget létrehozni a két fél között és ezzel egyszerűen, gyorsan és hatékonyan segíteni a fogyasztói jogok érvényesülését.

 

A Békéltető Testülethez fordulás feltétele, hogy a Résztvevő megkísérelje a vitát közvetlenül a Szolgáltatóval rendezni. A Békéltető Testület eljárása ingyenes, a Résztvevőnek csak akkor merülhet fel fizetési kötelezettsége, amennyiben a Testület a Résztvevő hátrányára dönt.

 

A Békéltető Testület eljárása a Résztvevő kérelmére indul. A kérelmet a Békéltető Testület elnökéhez kell írásban benyújtani: az írásbeliség követelményének levél, távirat, távgépíró vagy telefax útján, továbbá bármely egyéb olyan eszközzel is eleget lehet tenni, amely a címzett számára lehetővé teszi a neki címzett adatoknak az adat céljának megfelelő ideig történő tartós tárolását, és a tárolt adatok változatlan formában és tartalommal történő megjelenítését.

 

A kérelemnek tartalmaznia kell:

 

 • a Résztvevő nevét, lakóhelyét vagy tartózkodási helyét,
 • a Szolgáltató nevét, székhelyét vagy érintett telephelyét,
 • az illetékes Békéltető Testület helyett kérelmezett Testület megjelölését,
 • a Résztvevő álláspontjának rövid leírását, az azt alátámasztó tényeket és azok bizonyítékait,
 • a Résztvevő nyilatkozatát arról, hogy a Résztvevő a Szolgáltatóval közvetlenül megkísérelte a vitás ügy rendezését,
 • a Résztvevő nyilatkozatát arra nézve, hogy az ügyben más Békéltető Testület eljárását nem kezdeményezte, közvetítői eljárás nem indult, keresetlevél beadására, illetve fizetési meghagyás kibocsátása iránti kérelemelőterjesztésére nem került sor,
 • a Testület döntésére irányuló indítványt,
 • a Résztvevő aláírását.

 

A kérelemhez csatolni kell azt az okiratot, illetve annak másolatát (kivonatát), amelynek tartalmára a Résztvevő bizonyítékként hivatkozik, így különösen a Szolgáltató írásbeli nyilatkozatát a panasz elutasításáról, ennek hiányában a Résztvevő rendelkezésére álló egyéb írásos bizonyítékot az előírt egyeztetés megkísérléséről.

Ha a Résztvevő meghatalmazott útján jár el, a kérelemhez csatolni kell a meghatalmazást.

 

Amennyiben a Résztvevő fogyasztói jogainak megsértését észleli, jogosult panasszal fordulni a lakóhelye szerint illetékes Fogyasztóvédelmi Hatósághoz. A panasz elbírálását követően a Hatóság dönt a fogyasztóvédelmi eljárás lefolytatásáról. A fogyasztóvédelmi elsőfokú hatósági feladatokat a fogyasztó lakóhelye szerint illetékes járási hivatalok látják el, ezek listája itt található: http://jarasinfo.gov.hu/

 

A Résztvevő jogosult a fogyasztói jogvitából származó követelésének bíróság előtti érvényesítésére polgári eljárás keretében a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény, valamint a Polgári Perrendtartásról szóló 2016. évi CXXX. törvény rendelkezései szerint.

 

 1. Vegyes és záró rendelkezések:

 

A Résztvevő weboldalon való jelentkezése feltételezi, hogy a Résztvevő az elektronikus kereskedelemre/szolgáltatásnyújtásra vonatkozó technikai valamint jogszabályi ismeretekkel rendelkezik. Ezen ismeretek hiányából, valamint az elektronikus termékek hibájából, az informatikai, távközlési szolgáltatóknak (például az internetszolgáltató) felróható hibákért a Szolgáltató felelősséget nem vállal.

 

Amennyiben kötelező erejű jogszabályi rendelkezés, vagy bírósági döntés jelen Általános Szerződési Feltételek bármely rendelkezését korlátozza vagy érvényteleníti, az nem érinti az Általános Szerződési Feltételek többi rendelkezésének érvényességét.

 

Jelen Általános Szerződési Feltételekben nem szabályozott kérdések tekintetében a Magyar Polgári Törvénykönyv (2013. évi V. tv.) és az egyéb vonatkozó jogszabályi rendelkezések irányadók.

 

 1. Vonatkozó jogszabályok:

 

A felek között létrejött szerződésre különösen az alábbi jogszabályok vonatkoznak:

 

 • évi CLV. törvény a fogyasztóvédelemről;

 

 • évi CVIII. törvény az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről;

 

 • évi V. törvény a Polgári Törvénykönyvről;

 

 • 45/2014 (II.26) kormányrendelet a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól;

 

Jelen Általános Szerződési Feltételek 2019. Január 8. napján lépnek hatályba, az ezt követően létrejött szerződések tekintetében alkalmazandók.